ผลงานฝึกอบรม - สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 ธันวาคม 2562       653       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        เมื่อวันก่อนทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ได้จัดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมา เป็นโปรแกรมสมนาคุณให้กับกลุ่มบุคลากร HR ที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม Core Program นี้อยู่ที่รูปแบบ แนวทางการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายขององค์กร

        ผมนึกถึงคำๆ นึงคือ "Demand Chain & Demand Side" แนวทางการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมโดยที่ใช้ Customer Centric เป็นแก่นของการคิดรูปแบบ "Demand Side" คือ ที่มาของการทำ Training Roadmap หรือ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี มีจุดเริ่มจากอะไรได้บ้าง
        ต้องการให้สอดคล้องกับ Vision, Mission, Core Value
         ใช้ Training Need Survey จากพนักงานหรือผู้จัดการ
        ประเมิน Competency Gap เพื่อพัฒนาตามระดับพนักงานและ Functional
         โปรแกรมพัฒนาอื่นๆเช่น Talent - Succession Plan, Internal Trainer เป็นต้น

        Demand Chain คือ กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดของโปรแกรมจนกระทั่งอบรมแล้วเสร็จ
        "HR" .. เริ่มออกแบบและจัดทำTraining Roadmap ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร
        "ผู้บริหาร"... พิจารณาและอนุมัติแผนอบรมกับงบประมาณ
        "วิทยากร&สถาบันจัดฝึกอบรม"  ซึ่งHRและผู้บริหารคัดเลือก โดยสามารถตอบโจทย์ทั้งเนื้อหา กระบวนการสอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง...และงบประมาณที่ตั้งไว้
        "พนักงาน,สถานที่" ... จัดเตรียม วางแผน กำหนดนัดหมายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมตามแผน
        "HR , ผู้บังคับบัญชา" ... ดำเนินติดตาม ประเมินและวัดผลลัพธ์หลังจบโปรแกรม จาก Demand Side & Demand Chain มองภาพรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย

        กลายเป็นที่มาของสิ่งที่ทางสถาบัน น้องๆ ทีมงาน รวมถึงวิทยากร ที่ช่วยจัดเครื่องมือต่างๆตามกลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อคอยสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรต่างๆอย่างเต็มความสามารถ