[ผลงานฝึกอบรม] One Page Summary and Report

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / One Page Summary and Report

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 มกราคม 2563     1312     0

        การสร้างแนวคิดแบบ One Page Summary and Report

        มองให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะนำเสนอ
        วิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญที่ต้องการชี้ให้เห็น
        การกำหนด Solution ที่ผ่านกระบวนการคิ
        สร้างรายงานที่มีแบบแผนเป็นกระบวนการ
        สรุปลง 1 page ที่มีความกระชับแต่ครบประเด็น

        การใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจหลักการ ช่วยให้การคิดมีความสอดคล้องและนำเสนอให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนขึ้น

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  One Page Summaryการสร้างรายงานการนำเสนอ

แสดงความคิดเห็น