ผลงานฝึกอบรม - การสร้างพนักงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างพนักงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 พฤศจิกายน 2563       688       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การสร้างพนักงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร


การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบาย กำลังคน ระบบงาน กระบวนการทำงาน/ผลิต
เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนจากโลกภายนอก

กรอบความคิด (Mindset) เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าองค์กรจะบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์หรือแนวทางอย่างไร

องค์กรที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร มี Fix Mindset จะกำหนดแนวทาง วิธีการ กลยุทธ์ โดยประเมินจากความสามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่หรือความสำเร็จในอดีตเพื่อให้มั่นใจว่าเพียงพอ ที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ระบบงานใหม่

การสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรเปลี่ยนจาก Fix Mindset เป็น Growth Mindset โดยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเทียบกับศักยภาพที่มีอยู่ ดูว่าเรายังสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง ปรับเปลี่ยนภายในอะไรได้อีกบ้าง เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันหรือความอยู่รอดขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

หลักคิดในการสร้าง Growth Mindset  มีหลายหลักคิดเช่น
ให้ความสำคัญที่การลงมือทำมากกว่าผลลัพธ์ที่จะเกิด
  โฟกัสที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาและอุปสรรค
สร้างความรู้สึกท้าทายกับเป้าหมายที่สำคัญและสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ
ค้นหาโอกาสใหม่ในวิกฤตที่เผชิญอยู่
เรียนรู้จากประสบการณ์ ความล้มเหลว ความผิดพลาด ในบุคลากรแต่ละระดับก็มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบแตกต่างกัน


การสร้างให้พนักงานมี Growth Mindset เพื่อประยุกต์ใช้กับบทบาทของตัวเองให้สามารถขยายขอบเขตความรู้ ความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่ได้รับ