ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงมโนทัศน์ Conceptual Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงมโนทัศน์ Conceptual Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 มิถุนายน 2565       628       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มีบรรยายหลักสูตร "การคิดเชิงมโนทัศน์ Conceptual Thinking" ทางออนไลน์

เมื่อสองปีที่แล้วตอนสอนหลักสูตร Thinking ผ่านทางออนไลน์ ยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูก ไม่รู้จะrun workshop แบบไหน จะพรีเซ้นกันอย่างไร เพื่อเก็บเบาะแสผู้เรียนและใช้กระบวนการ Coach & Consult สำหรับการต่อยอดแนวคิดจากสิ่งที่เขาได้ลงมือปฏิบัติ
ยังไม่รวมถึงความน่าเบื่อของหลักสูตรการคิด โดยเฉพาะเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่ชอบการคิด !!!

แต่หลังจากค่อยๆปรับไป-มาจนกระทั่งค้นพบส่วนผสมที่ลงตัวและสอดคล้องกับสไตล์การสอนและความเป็นตัวเองที่สุด จนทุกวันถ้าได้สอนหลักสูตร Thinking ที่เป็นออนไลน์จะตื่นเต้นมากองค์ประกอบของการบรรยายหลักสูตร Conceptual Thinking วันนี้ออกแบบไว้ประมาณนี้ครับ
1. เนื้อหา ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดต่างๆ ( คิดแก้ปัญหา / คิดเชิงวิเคราะห์ / คิดเชิงสร้างสรรค์ / คิดเชิงกลยุทธ์ / คิดเชิงระบบ / คิดเชิงมโนทัศน์)
2. กิจกรรม(เกม) ชวนคิดเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของแต่ละทักษะการคิด ( ความจริงมีอยู่ที่เดียว / จะตัดสินใจอย่างไร / ขายหมด / เวลาเท่าไร / จุดเก้าจุด )
3. เวิร์คช็อปสรุปแนวคิดและการนำไปประยุกต์ใช้
4. เครื่องมือพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ ( Mind Map / Logic Tree / แผนภาพเวย์น / ผังลำดับขั้นตอน / Matrix / Framework )
ทั้งหมดสอนด้วยบทบาท
• Trainer (ให้ความรู้ เทคนิค และพาลงมือปฏิบัติ)
• Coach (กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของเทคนิค เครื่องมือเพื่อนำไปสร้างผลลัพธ์อย่างมั่นใจ)
• Consult (ใช้ประสบการณ์มาต่อยอดไอเดียและแนวทางที่คิดไว้)การคิดเชิงมโนทัศน์ ( Conceptual Thinking) เป็นทักษะการคิดที่ผมค่อนข้างชอบแต่ก็ท้าทายในการถ่ายทอด เพราะเป็นทักษะการคิดที่ต้องอาศัยพื้นฐานการคิดอื่นๆมาเชื่อมโยงและมีลำดับขั้นตอนการคิด ไม่ว่าจะเป็น
• คิดแก้ปัญหา : ค้นหาประเด็น หรือ ความไม่สมดุล ความผิดปกติในงานที่ทำอยู่ หรือ เป้าหมายที่ได้รับ
• คิดเชิงวิเคราะห์ : แยกแยะ องค์ประกอบต่างๆ เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นโดยอาศัยข้อมูลต่างๆมาประกอบ
• คิดเชิงสร้างสรรค์ : การคิดแบบต่อยอดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเพื่อนำไปสู่ไอเดียใหม่ๆ
• คิดเชิงกลยุทธ์ : การประเมินสถาการณ์โดยรวมเพื่อกำหนดวิธีการ แผนการที่เหมาะสมที่สุดจากไอเดียที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
• คิดเชิงระบบ : การมองภาพรวมอย่างเป็นลำดับขั้นตอน คาดการณ์ คาดคะเนถึงผลกระทบที่ตามมาจากกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อปรับแต่งให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด
----------------------?----
วันนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนเพียง 8 ท่านจึงแทบจะได้พูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างความคุ้นเคยระหว่างกันค่อนข้างทั่วถึง และทุกท่านให้ความเป็นกันเองในการพูดคุย แชร์ และนำเสนอกันทุกครั้งที่เปิดโอกาสครับ