ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กันยายน 2565       182       0

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่ง
งานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหน การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของเด็กยุคใหม่ นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากหัวหน้างานไม่พร้อมในการเป็นผู้นำก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การทำงานที่ไม่ได้เต็มศักยภาพ ความอึดอัดในการทำงาน การลาออกบ่อยๆ ของพนักงาน เป็นต้น
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับหัวหน้างาน เช่น ทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ การสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสอนงานรูปแบบต่าง ๆ - Teaching/ Training/ Consulting และ Coaching หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ รวมถึงการสร้างกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี นำไปต่อยอดเพื่อบริหารจัดการทีมงาน และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมงานได้ในสไตล์ของตนเอง