ผลงานฝึกอบรม - Coach The Coaches

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Coach The Coaches

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 ตุลาคม 2565       197       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Coach The Coaches
24 มิถุนายน 2565
บริษัท มูเบียสมบูรณ์ออโตโมทีฟ จำกัด

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้จัดการ ที่มีการบริหารจัดการงาน และทีมงานภายในองค์กรจากหลายหน่วยงาน เนื้อหาจะสอดคล้องต่อเนื่องกัน ตามองค์ประกอบการโค้ชที่สำคัญ เช่น หลักการ บทบาท ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือ เป็นการทำให้ผู้เรียนมองเห็น หลักการการโค้ช แบบง่ายๆ ผ่าน one page coaching conceptual ผู้เรียนเริ่มมองเห็นประโยชน์ของการโค้ชชิ่ง เพราะสามารถพัฒนาทีมงานให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองผ่านการตั้งเป้าหมาย ค้นหาแนวทาง/วิธีการ ที่เหมาะสมด้วยตัวเขาเอง ได้
จากนั้นมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของ บทบาทการเป็นผู้จัดการ และบทบาทการเป็นโค้ช ที่เน้นการพัฒนาคน ดึงศักยภาพที่มีอยู่ของทีมงาน และใช้การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนการบังคับ โดยการใช้คำถามชวนคิด เพื่อสำรวจศักยภาพของทีมงาน ให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง เน้นการ Focus ที่ Solution มากกว่าการค้นหาปัญหา Problem Focus สร้างการเรียนรู้และเข้าใจ Empathy ตัวตนของทีมงาน แทนการเห็นใจ สงสาร Sympathy เอาตัวเข้าไปอยู่กับสถานการณ์ของปัญหาที่ทีมงานพบอยู่

ต่อเนื่องด้วย การพัฒนาทักษะการโค้ช ในเรื่องต่างๆ ทั้งการตั้งเป้าหมาย การใช้คำถาม การรับฟัง การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และการถอดบทเรียนการโค้ช เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ และระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการโค้ช แบบง่ายๆ ตาม Be-Do-Have Model และ กระบวนการโค้ชตาม Grow Model พร้อมฝึกฝนร่วมกัน

ผู้เรียนบอกว่าได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารงานและการบริหารทีมงาน