ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2565       184       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล (Conflict Management with Balance Negotiation)
4 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นหลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยอมรับว่าตัวเองมักพบบ่อยๆ โดยบางครั้งเกิดจากการสื่อสารของตัวเอง ที่ผู้รับสารเกิดความคิดเชิงลบอยู่ และอาจไปตีความในความคิดของตัวเองที่ไม่ตรงกับสารที่เราต้องการสื่อ บางท่านก็พบว่าเกิดจากความคิดเชิงลบของตัวเองที่มีต่อคนอื่น โดยตั้งเป้าหมายไว้ก่อนล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้

เมื่อเริ่มการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในเรื่องหลักการทำงานของสมอง ทำให้ผู้เรียนมองเห็นว่าการที่เราหงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธ น้องที่เราไปพูดด้วย และน้องแสดงสีหน้า กิริยาท่าทางไม่พอใจเรากลับมา เกิดจากการที่เราใช้สมองส่วนหลังที่เป็นสมองส่วนอารมณ์ (ท้ายทอย) และเราสามารถใช้สมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนคิด/เหตุผล (หน้าผาก) มาช่วยลดการใช้อารมณ์ลงได้ ทำให้เรามองน้องในความคิดอื่นแทน ได้เรียนรู้ว่ายอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมานั้นเล็กมาก เป็นส่วนของพฤติกรรม (คำพูด/การกระทำ) ของน้องที่แสดงออกมานั้น มาจากจิตใต้สำนึก ในเรื่องคุณค่าของน้องที่ต้องการ Focus การทำงานของตนเอง และเมื่อเราไปพูดคุยทำให้น้องที่อาจจะยังบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญในงานได้ไม่ดี แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา จากการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆของตนเองเพื่อลดความขัดแย้ง

ผู้เรียนได้ทำการเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการ/เทคนิค/วิธีการอื่นๆเพิ่มขึ้น ทั้งคุณลักษณะของคน 4 แบบ / การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ / ประเด็นสำคัญของความขัดแย้ง / การวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง / การเจรจาต่อรอง / กระบวนการสื่อสาร (Build Rapport, Powerful Question, Deep Listening, Body Language) ผ่านกิจกรรมในคลาส ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง และพร้อมที่จะไปสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงาน