ผลงานฝึกอบรม - ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2565       469       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ (Effective Supervisory Skill) รุ่นที่ 1
8 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้างานคุณภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนภายในองค์กรให้ความสำคัญ เพราะเป็นแกนกลางที่ต้องรับนโยบายจากวิสัยทัศน์ผู้บริหาร/ผู้จัดการ เพื่อส่งมอบให้กับทีมงานนำไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หัวหน้างานที่มีหลักการทำงานเชิงรุก จะใช้สมองส่วนหน้า (คิด/เหตุผล) ในการตอบสนองสิ่งเร้าที่มากระทบ เพื่อค้นหาแนวทาง/วิธัการที่เหมาะสมในการเดินไปสู่เป้าหมาย โดยไม่กังวลกับปัญหา/อุปสรรคต่างๆที่เผชิญอยู่ กล้าทำในสิ่งที่ท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถของตัวเอง เพื่ออกจากพื้นที่คุ้นเคย (comfort zone) ไปทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิม

หัวหน้างานที่มีคุณภาพจะหมั่นฝึกฝนการใช้ทักษะการคิดในแบบต่างๆ ทั้ง Analytical Thinking, Logical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking และ Innovation Thinking เพื่อเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางที่แปลกใหม่ สร้างเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการทำงาน

หัวหน้างานคุณภาพหมั่นฝึกฝนทักษะสำคัญให้เกิดความชำนาญ เช่น การมอบหมายงาน ติดตามงานที่มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ และผสมผสานการสอนงานทีมงานได้ทั้งใจได้ทั้งงาน ใช้หลักการจูงใจ การให้ Positive Feedback กับทีมงาน เพื่อสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี