ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 ตุลาคม 2565       190       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

12.10.65 ... กลับมาบรรยายทางออนไลน์ต่อกับหลักสูตร Mind Map Thinking รุ่นที่ 2

แก่นของการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติวันนี้มา 3 องค์ประกอบครับ
1.สถานการณ์ที่ต้องใช้การคิด ( Event )
สมองจะเริ่มคิดก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้า เหตุการณ์ สถานการณ์ (Event) ผ่านเข้ามาสู่การรับรู้ของสมอง เช่น เป้าหมาย ปัญหา KPI ซึ่งต้องการการโต้ตอบของสมอง ( Response )ผ่านกระบวนการคิด
2.กระบวนการคิด ( Thinking Process )
สมองจะเริ่มประมวลผลสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ข้อมูลภายในเช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ผสมผสานกับข้อมูลภายนอกคือ ข้อเท็จจริง ปัจจัยต่างๆ มาทำการคิดตามวัตถุประสงค์ต่างๆเช่น คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดกลยุทธ์ คิดเชิงระบบ เพื่อให้ได้คำตอบหรือแนวทางจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ
3.เครื่องมือประกอบการคิด ( Thinking Tools )
เครื่องมือประกอบการคิดที่จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการคิดที่อยู่ในสมองได้ชัดเจนมากขึ้น มองเห็นภาพรวม สิ่งที่อาจตกหล่น ความซ้ำซ้อนที่อาจมีอยู่ เพื่อ ตัด เพิ่ม เสริม เติม การคิดได้ รวมถึงนำไปสู่การลงมือปฏิบัติต่อไป

ทุกครั้งที่ยกตัวอย่างหรือเสริมจากสิ่งที่ผู้เรียนนำเสนอ ผมจะดึงกลับมาที่สามองค์ประกอบนี้ เพื่อให้เขาเข้าใจที่มาของการคิดรวมถึงเพิ่มเติมต่อยอดการคิดของเขาต่อไปได้