ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 พฤศจิกายน 2565       245       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

22.11.2565 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้มาร่วมพัฒนา ทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหา ให้กับกลุ่มผู้จัดการโครงการบริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย)

ขึ้นชื่อว่าโครงการก่อสร้างก็มักจะควบคู่กับปัญหาซึ่งเราแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือ #ปัญหาด้านเทคนิค กับ #ปัญหาด้านการจัดการ


ปัญหาด้านเทคนิคมักจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ ไม่เป็นไปตามฟังก์ชั่นที่ออกแบบไว้


ปัญหาด้านการจัดการมักจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุม การติดตามการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย


ปัญหาด้านการจัดการมักจะมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากกว่าปัญหาด้านเทคนิค


แต่การจัดการปัญหาทั้งสองแบบต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจภาพรวมและบริบทของปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อนำมากำหนดแนวทางแก้ไขทั้ง Corrective และ Preventive


ส่วนผู้บริหารองค์กรมักจะมองในระดับที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ( Improvement ) จึงสร้างเครื่องมือในการรายงานการจัดการปัญหา ( Report Problem ) เพื่อใช้ติดตามและนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่ๆ


แต่การพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของ Report มีความสำคัญมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่มักจะสนใจแต่ How ซึ่งก็คือจะเขียนอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตาม Document Process


แต่ยังขาดในส่วนของ Why คือวัตถุประสงค์ และความสำคัญของการทำ Report รวมถึง What ซึ่งก็คือหลักการของ Report ที่ถูกต้อง


จากประสบการณ์ในการสอนเครื่องมือ Report รวมถึงตอนทำงานที่พยายามสร้างเครื่องมือ Report ต่างๆให้ทีมงานใช้ ช่วยให้เข้าใจวิธีคิดของทั้งผู้สร้าง Report และ ผู้เขียน Report ส่ง


ดังนั้นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของ Report ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อ Report แต่มันคือสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาของผู้ควบคุมงาน


ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สาเหตุลงลึกไปถึงรากเหง้าที่แท้จริงซึ่งมักจะเกิดจาก Human Error และลงไปจนถึงระดับกรอบความคิด ( Mindset ) Ask Why ไปเรื่อยจนไม่สามารถถามต่อได้แล้ว


รวมถึงการระบุวิธีการจัดการที่ครอบคลุมถึงการ Assure ให้ได้ว่าคนรับผิดชอบจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้จนสำเร็จ
.
.
ก่อนจบคลาสก็มีการบ้านให้ผู้เรียนเพื่อนำมาส่งกันวันเสาร์นี้ต่อครับ