คอร์สอบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริหารงานสำหรับผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จ

(STRATEGIC MANAGEMENT)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / กลยุทธ์การบริหารงานสำหรับผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
 การบริหารงานในองค์กรต่าง ๆ ไม่ใช่แต่เพียงมีประสบการณ์ในการทำงานมานาน และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนทำงานเท่านั้น การจะเป็นผู้จัดการที่ประสบผลสำเร็จ ต้องมีการวางแผน และมีความรอบรู้รอบด้าน และรอบตัวด้วย
 ดังคัมภีร์พิชัยสงครามของซุนวู ซึ่งแม้จะถูกเขียนขึ้นมากว่า 2,000 ปีแล้ว ก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ “ซุนวู กล่าวว่า - รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้ฟ้ารู้ดิน ชนะได้โดยมิต้องรบ” ทุกวันนี้พิชัยสงครามของซุนวู ถูกนำมาวิเคราะห์และถูกชี้ให้เห็นว่า กลยุทธ์ของซุนวู สามารถนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างมีกลุยุทธ์ได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้องค์กรและผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงความหมาย และความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุงทักษะของผู้บริหารหรือผู้จัดการ ให้มีการบริหารจัดการงานคตรงหน้าอย่างมียุทธวิธี
 นำเทคนิคการบริหารงานจากฝั่งตะวันตก มารวมกับปรัชญาการวางกลยุทธ์ของฝั่งตะวันออก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติได้
 ถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารงานของวิทยากรที่พบเจอมาจริง ให้กับผ็เข้าร่วมสัมมนา

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 ความหมายของ Management, Strategy และ Strategic Management
  การพัฒนาตนเองเพื่อรองรับกับการวางแผนกลยุทธ์หรือ Strategic Planning ของบริษัท
  ปรัชญาทางการบริหารจากคัมภีร์พิชัยสงครามของซุนวู
  ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของ “มาสโลว์”
     อบรม สัมมนา ผู้บริหารมักผ่านด่านที่สาม (ด่านสาวงาม) ได้ยาก
     อบรม สัมมนา ด่านที่สามถึงห้าต้องอาศัย Motivation
  รู้จักองค์กรของเราเอง “องค์กรของเราหาเงินมาจ่ายเงินเดือนเราด้วยวิธีไหน ?”
     อบรม สัมมนา การหาเงินของบริษัทโดยทั่วไปมีสามวิธี
  กฎแห่ง 80/20 ทำน้อยได้มาก
  ห้าหลุมพรางของผู้นำหน่วยงานและองค์กร
  พัฒนาบุคลากร สร้างตัวตายตัวแทน ด้วยเป้าหมาย “เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง”
  Staff Development Matrix & Successors Planning
     อบรม สัมมนา Staff Appraisal ทำไมต้องเป็นระฆังคว่ำ? ถึงเวลา Evaluate ทีไร ผู้จัดการเป็นต้องปวดใจทุกที
 Change Management ขึ้นสู่ศตวรรษใหม่ องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง เป้าหมายมีแล้ว แต่จะไปให้ถึงได้อย่างไร
 Risk Management บริษัทกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง พนักงานทุกระดับช่วยได้ ถ้ารู้จักมัน และรู้ว่าต้องทำอย่างไร
  Beyond SWOT Analysis หลังจากวิเคราะห์ SWOT แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 Workshop การทำแบบสำรวจความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ “มาสโลว์”

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 เราอยากเป็นผู้นำแบบไหน
    3 ในแต่ละองค์กรมีผู้จัดการหลายระดับ
    4 Strategic Management
    5 หลักพื้นฐานของการเป็นผู้จัดการ (Manager)
    6 ทักษะที่ผู้จัดการ (Manager) ต้องมี
    7 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กลยุทธ์บริหารงานสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น