คอร์สอบรมออนไลน์ การคิดอย่างมีวิจารณาญาณกับการวิเคราะห์ข้อมูล

(Critical Thinking for Data Analytics)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การคิดอย่างมีวิจารณาญาณกับการวิเคราะห์ข้อมูล

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 เพราะโลกยุคใหม่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ความเชื่อและความรู้สึกในการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับมาแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นได้ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยทำให้การตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นด้วยกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อมูลและประสบการณ์พิจารณาสิ่งที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและยุติธรรม
- การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Making) เป็นแนวทางที่ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับใช้ในการบริหารงาน เพราะข้อมูล (Data) ที่เกิดขึ้นในองค์กรมีคุณค่ามหาศาล การนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ทำให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกๆหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจหลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเอง ทีมงานและองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายนิยามของการคิดเชิงวิพากษ์
 การใช้คำถามกับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับต่างๆ
 การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
 แบบจำลองเพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบต่างๆ
 แนวทางปฏิบัติในการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
 Workshop : การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายนิยามของการคิดเชิงวิพากษ์
    3 การใช้คำถามกับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับต่างๆ
    4 การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ Data and Information Management
    5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหมายถึง
    6 แบบจำลองเพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบต่างๆ
    7 แนวทางปฏิบัติในการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
    8 workshop การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตัวเอง
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดอย่างมีวิจารณาญาณกับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลCritical Thinking for Data Analytics