คอร์สอบรมออนไลน์ การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ

(Logical Thinking & Lateral Thinking)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) มีความสำคัญมากในการสังเกตและวิเคราะห์ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับที่เคยผ่านมา ด้วยการคิดให้เห็นภาพที่ชัดเจน แล้วประเมินผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในในอนาคต สร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยการมองที่องค์รวม เพื่อค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ และสำหรับการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่สร้างสรรค์กับเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ด้วยมุมมองที่เป็นเชิงบวก (Positive Thinking) เพื่อเอาชนะศัตรูตัวร้ายที่คอยสร้างกำแพงการคิดของเรา แล้วสร้างแนวความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดของตัวเองแบบ Logical Thinking & Lateral Thinking ได้ด้วยตัวเอง พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและกระบวนการในการสร้างแนวทาง (Scenario) ที่เกิดจาก Logical Thinking & Lateral Thinking อย่างมีระบบใน Style ตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การคิดเชิงตรรกะ & การคิดนอกกรอบ เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
Workshop : การนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 การคิดเชิงตรรกะ & การคิดนอกกรอบ เกี่ยวข้องกันอย่างใร
    3 ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
    4 การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
    5 ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
    6 ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
    7 การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
    8 กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
    9 Workshop
    10 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงตรรกะการคิดนอกกรอบThinking