คอร์สอบรมออนไลน์ การคิดเชิงวิพากษ์

(Critical Thinking)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การคิดเชิงวิพากษ์

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 เพราะโลกยุคใหม่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ความเชื่อและความรู้สึกในการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับมาแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นได้ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยทำให้การตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นด้วยกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อมูลและประสบการณ์พิจารณาสิ่งที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและยุติธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจหลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์พร้อมฝึกฝนปฏิบัติบ่อยๆ ใน Style ของตัวเอง จนกลายเป็นกรอบความคิดใหม่ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมาย นิยามของการคิดเชิงวิพากษ์
หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์
ประเด็นสำคัญกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
การคิดเชิงวิพากษ์ V.S. การคิดเชิงสร้างสรรค์
Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง
แนวทางปฏิบัติในการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 ความหมายนิยามของการคิดวิพากษ์
    3 หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
    4 การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์
    5 ประเด็นสำคัญกระกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
    6 การคิดเชิงวิพากษ์ v s การคิดเชิงสร้างสรรค์
    7 Workshop สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง
    8 แนวทางปฏิบัตในการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
    9 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Thinkingคิดเชิงวิพากษ์Critical