คอร์สอบรมออนไลน์ การคิดเเละเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การคิดเเละเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      Mind Map เป็น เครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นการแสดงผลของ “ภาษาของสมอง” เป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิด ใช้ได้ทั้งการนำข้อมูลเข้า (จดบันทึก) และออกจากสมอง (ระดมสมอง แสดงความคิด) ดังนั้นการเข้าใจหลักการทำงานของสมอง รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องมือ Mind Map ทำให้เกิดเครื่องมือที่ง่ายและสะดวกต่อการแปลความคิดที่อยู่ในสมองออกมาเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
      การเขียนMind Map เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน หรือการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพผู้เขียนควรเข้าใจหลักการคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่
            o การคิดเชิงตรรกะ....เพื่อสร้างมุมมองที่เป็นเชิงเหตุผล เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง
            o การคิดเชิงสร้างสรรค์ .... เพื่อสร้างความหลากหลายทางความคิด
            o การคิดเชิงวิเคราะห์ .... เพื่อมีมุมมองแบบแยกองค์ประกอบ
            o การคิดเชิงกลยุทธ์ ....เพื่อมีมุมมองเชิงทางเลือก และ จัดลำดับความสำคัญ
      หากผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ และการเขียนแผนภาพความคิดด้วย Mind Map จะช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การวางแผนทรัพยากร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดและการถ่ายทอดโดยใช้ Mind Mapping
เพื่อสร้างการเรียนเข้าใจหลักการทำงานทั่วไปของสมองที่นำไปสู่กระบวนการคิด
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิค เครื่องมือที่ได้ดเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของสมองและการคิดประเภทต่างๆ
หลักการพื้นฐานของการเขียน Mind Map
ประยุกต์ใช้ Mind Map กับการทำงานและการดำเนินชีวิตทั่วไป

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ทำความรู้จักกับ Mind Map
    3 สมองซีกซ้าย & สมองซีกขวา
    4 หลักการเขียน Mind Map
    5 โครงสร้างของแผนที่ความคิด Mind Map
    6 ตัวอย่างอธิบายการเขียน Mind Map
    7 การทำงานของสมองกับการคิดแบบ MINDMAP
    8 แนวคิดเพื่อการประยุกต์ใช้Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ
    9 Mind Map กับการวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมาย
    10 Mind Map กับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
    11 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้Mind Map
    12 workshop
    13 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเขียนMind Mapภาพรวม