คอร์สอบรมออนไลน์ การคิดและเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การคิดและเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
      Mind Map เป็น เครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นการแสดงผลของ “ภาษาของสมอง” เป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิด ใช้ได้ทั้งการนำข้อมูลเข้า (จดบันทึก) และออกจากสมอง (ระดมสมอง แสดงความคิด) ดังนั้นการเข้าใจหลักการทำงานของสมอง รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องมือ Mind Map ทำให้เกิดเครื่องมือที่ง่ายและสะดวกต่อการแปลความคิดที่อยู่ในสมองออกมาเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
      การเขียนMind Map เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน หรือการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพผู้เขียนควรเข้าใจหลักการคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่
         o การคิดเชิงตรรกะ....เพื่อสร้างมุมมองที่เป็นเชิงเหตุผล เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง
         o การคิดเชิงสร้างสรรค์ .... เพื่อสร้างความหลากหลายทางความคิด
         o การคิดเชิงวิเคราะห์ .... เพื่อมีมุมมองแบบแยกองค์ประกอบ
         o การคิดเชิงกลยุทธ์ ....เพื่อมีมุมมองเชิงทางเลือก และ จัดลำดับความสำคัญ
      หากผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ และการเขียนแผนภาพความคิดด้วย Mind Map จะช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การวางแผนทรัพยากร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดและการถ่ายทอดโดยใช้ Mind Mapping
เพื่อสร้างการเรียนเข้าใจหลักการทำงานทั่วไปของสมองที่นำไปสู่กระบวนการคิด
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิค เครื่องมือที่ได้ดเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของสมองและการคิดประเภทต่างๆ
หลักการพื้นฐานของการเขียน Mind Map
องค์ประกอบและโครงสร้างที่สำคัญของการเขียน Mind Map
ประยุกต์ใช้ Mind Map กับการทำงาน


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดMind Mapเพิ่มประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น