คอร์สอบรมออนไลน์ การจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน

(EQ @Work)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) ต้องเริ่มต้นที่การเรียนรู้และเข้าใจในคุณค่า (Value) ของตัวเองพร้อมกับเชื่อมต่อกับคุณค่าของทีมและคุณค่าขององค์กร (Core Value) ต่อไป ก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของบุคคลของทีมและความต้องการขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะทำให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้อย่างชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้กับ Style ของตัวเองได้ในสถานการณ์จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
EQ คืออะไร?
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อ.....
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
เปลี่ยนความคิดใหม่....ชีวิตเปลี่ยนแปลง
การตระหนักรู้อารมณ์พัฒนาความฉลาดในเรื่อง.....
Workshop : สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ
การสร้างนิสัยแบบใหม่ทางอารมณ์

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน
    2 EQ คืออะไร
    3 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
    4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
    5 เปลี่ยนความคิดใหม่ ชีวิตเปลี่ยนแปลง
    6 การตระหนักรู้อารมณ์พัฒนาความฉลาดในเรื่อง
    7 Workshop สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ
    8 การสร้างนิสัยแบบใหม่ทางอารมณ์
    9 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : EQเชิงลบอารมณ์