คอร์สอบรมออนไลน์ การจัดทำขอบเขตของงาน TOR

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การจัดทำขอบเขตของงาน TOR

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การจัดทำขอบเขตของงาน TOR (Terms of Reference) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุ จัดจ้าง ต่างๆ เพราะเป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอรายละเอียด งบประมาณ และเงื่อนไขต่างๆได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตาม TOR ที่กำหนดไว้ เกิดความยุติธรรมในการประเมินผู้ได้รับการคัดเลือก
- การเรียนรู้และเข้าใจความหมายของ TOR ที่ดี ทำให้ผู้จัดทำ TOR สามารถจัดทำขอบเขตของงาน TOR ได้อย่างครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ของ TOR แต่ละประเภท


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนและเข้าใจ การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียน TOR ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบ TOR ของตัวเอง (พอสังเขป) จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองทำให้นำไปใช้ปรับปรุง TOR ให้มีคุณภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของ TOR (Term of Reference)
 องค์ประกอบเบื้องต้นที่ต้องมีใน TOR
 เทคนิคและแนวทางการเขียน TOR เบื้องต้น
 เทคนิคการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specs) ที่ดี
 การประยุกต์ใช้ การร่างขอบเขตของงาน TOR แบบต่างๆ
 ขั้นตอนดำเนินการตรวจรับให้สอดคล้องกับ TOR
 Workshop : การออกแบบขอบเขตงาน (TOR) ของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายของ TOR Term of Reference
    3 องค์ประกอบเบื้องต้นที่ต้องมีใน TOR
    4 เทคนิคและแนวทางการเขียน TOR เบื้องต้น
    5 เทคนิคการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ Specs ที่ดี
    6 การประยุกต์ใช้ การร่างขอบเขตของงาน TOR แบบต่างๆ
    7 ขั้นตอนดำเนินการตรวจรับให้สอดคล้องกับ TOR
    8 workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดทำขอบเขตของงาน TORTORขอบเขตของงาน