คอร์สอบรมออนไลน์ การตลาดสำหรับโลกยุคใหม่

((Digital Marketing))

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การตลาดสำหรับโลกยุคใหม่

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการนำหลักการตลาดพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ผ่านเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและเกิดประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสร้างโมเดลธุรกิจแบบ Platform Business ที่มีประสิทธิผลสูงมาก การตลาดจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ปรับใหม่เช่นกัน
การสร้างและบริหารจัดการข้อมูลต่างๆขององค์กรให้เป็น Big Data ที่มีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนในการทำการตลาดแบบดิจิทัล ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการเข้าใจหลักการของ Digital Marketing จึงมีความสำคัญที่นักการตลาดยุคใหม่ต้องปรับตัววัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจการสร้าง Big Data ในองค์กร แล้วนำไปใช้ร่วมกับการทำตลาดยุคใหม่ (Digital Marketing) พร้อมประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
  • เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของตลาดพื้นฐานแล้วปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น Digital Marketing ทำให้สามารถสร้างรูปแบบการตลาดใหม่ๆของตัวเองได้ทันที
  • เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแนวทางการนำ Digital Marketing บน Platform Business ต่างๆ เห็นความเหมาะสมของ สินค้าและบริการของตัวเองกับ Platform และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
  • วิวัฒนาการการทำตลาดออนไลน์
  • แนวโน้มของ Digital Marketing ครบวงจร
  • การตลาดพื้นฐานกับ Digital Marketing
  • การใช้ Digital Marketing กับ Customer Journey
  • กลยุทธ์การตลาดทั่วๆไป
  • การตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
  • Workshop : การออกแบบ Digital Marketing ของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 วิวัฒนาการการทำตลาดออนไลน์
    3 แนวโน้มของ Digital Marketing ครบวงจร
    4 การตลาดพื้นฐานกับ Digital Marketing
    5 การใช้ Digital Marketing กับ Customer Journey
    6 กลยุทธ์การตลาดทั่วๆไป
    7 การตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การตลาดยุคใหม่ Digital