คอร์สอบรมออนไลน์ การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค

(Cross Function for Team Work)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การทำงานข้ามสายงานให้มีประสิทธิผล (Effective Cross Function Working) เป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะมีบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง เช่น...
o Generation ที่แตกต่างกัน
o กรอบความคิด (Mindset) ที่ไม่เหมือนกัน
o คุณลักษณะการทำงาน (Character) ที่ไม่เหมือนกัน
o จุดประสงค์ชองบทบาท (Role & Responsibility) ที่ต่างกัน
การเรียนรู้และเข้าใจ “การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี” จะทำให้ การทำงานข้ามสายงานกับบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถบรรลุผลลัพธ์ ได้ตามที่ต้องการ เพราะการเข้าใจความแตกต่างจะลดข้อขัดแย้งได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและแนวความคิดไปทำงานข้ามสายงานของตัวเองได้ทันทีกับสถานการณ์จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจความแตกต่างของบุคคล ที่ทำให้การทำงานข้ามสายงานไม่บรรลุความสำเร็จ ทำให้สามารถสร้างเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทันทีใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบันในองค์กร
คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น
การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) 
การเจรจาต่อรองสร้างสมดุลกับเป้าหมาย
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วย CARES
ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
การพัฒนาทักษะการนำเสนอ สื่อสารในการทำงาน
Workshop : การพัฒนาแนวทางการทำงานข้ามสายงานของตัวเอง


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Cross Functionข้ามสายงานทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น