คอร์สอบรมออนไลน์ การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

(Team Spirit @Work)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      ทีม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เราไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิผลได้เต็มร้อย หากขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกลุ่มคนที่ เรียกว่า ทีม
      การทำงานในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจารณาปัญหาทางด้านจิตวิทยาก่อนเสมอ เพราะเขาจะไม่ต้องการวิชาการใดๆเลย ถ้าหากความรู้สึกในการทำงานร่วมกัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมเดียวได้ การทำให้พนักงานเข้าใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดปัจจัยสำคัญร่วมกันภายในทีม ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรโดยนำมาจากแนวความคิดของบุคลากรภายในทีมเดียวกัน
เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของแต่ละคนด้วยตัวเอง เพื่อนำมาใช้ในการทำงานเป็นทีมที่ดีเลิศ (Team Spirit)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ภาพลักษณ์ทีมในฝันที่มีคุณภาพ
ปัญหาหลักเป็นสาเหตุทำให้ “ทีมไม่เวิร์ค”
การบริหารรูปแบบของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
ปัจจัยสำคัญที่ทีมงานมีร่วมกัน
Workshop : สิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้ทีมเวิร์ค
ภารกิจสำคัญของบุคลากรภายในทีม

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 ภาพลักษณ์ทีมในฝันที่มีคุณภาพ
    3 ภาพลักษณ์ทีมในฝันที่มีคุณภาพ (ต่อ)
    4 ปัญหาหลักที่่เป็นสาเหตุทำให้ (ทีมไม่เวิร์ค)
    5 การบริหารรูปแบบของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
    6 องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team work)
    7 ปัจจัยสำคัญที่ทีมงานมีร่วมกัน
    8 Workshop
    9 ภารกิจสำคัญของบุคลากรภายในทีม
    10 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทีมTeamSpirit