คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารความเสี่ยง

((Risk Management))

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารความเสี่ยง

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   ความเสี่ยง (Risk) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แล้วเตรียมตัวเพื่อบริหารจัดการให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงนั้นๆ ให้มากที่สุด
การเตรียมตัวและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนั้นจึงต้องประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดก่อน การเลือกบริหารความเสี่ยงประเภทใดจึงมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมีแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร? 
นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงขององค์กรแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ
ประเภทของเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กร
Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความเสี่ยง Risk คืออะไร
    3 นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง Risk Management
    4 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
    5 ความเสี่ยงขององค์กรแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้
    6 ประเภทของเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
    7 ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กร
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Riskการบริหารความเสี่ยง