คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารงานก่อสร้างด้วยลีน

(Lean Management for Construction)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารงานก่อสร้างด้วยลีน

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
  ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้งอาจกระทบกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งความสูญเสียบางประการเป็นสิ่งที่เราอาจป้องกันได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นๆ หลักการ ความสูญเสีย 7 ประการ(7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียตามมา และการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร (4M : Man Machine Materials Method) จะช่วยให้เราป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

  การสร้าง Mindset ที่ดีในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่า รวมถึงค้นหาวิธีการรวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำงาน จะส่งผลเกิดรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้งานก่อสร้างที่รับผิดชอบอยู่บรรลุเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้

  การทำงานแบบลีน คือ การออกแบบ จัดการกระบวนการ ระบบ ทรัพยากร มาตรการในการทำงานต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อส่งมอบผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรือมีส่วนเกินที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุด โดยหลักการลีนไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินจากกิจกรรมหรือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการก่อสร้าง ดังนั้นการนำหลักการลีนมาใช้กับงานก่อสร้าง จึงเริ่มจากการกำหนดกระบวนการที่จะลดความสูญเปล่าแล้วจึงค้นหาสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดความสูญเปล่านั้นขึ้น แล้วจึงกำหนดวิธีการหรือมาตรการในการทำงานรูปแบบใหม่เพื่อกำจัดความสูญเปล่าออกไปจากกระบวนการทำงานให้มากที่สุด

  การบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรเป็นบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในโครงการทุกระดับที่รับผิดชอบ โดยเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรของตัวเอง โดยการดูแล รักษา และใช้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและองค์กร


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการใช้, บริหารและจัดการทรัพยากรของงานก่อสร้างอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมองเห็นภาพของความสูญเปล่าและการทำงานที่เพิ่มคุณค่าได้ชัดเจนขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจนิยามและหลักการบริหารงานแบบลีน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการทำงานที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง 7 ประเภท(7 Wasted) พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุที่ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากร 4M ที่มีอยู่
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและเครื่องมือที่แล้วนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง
นิยามของคำว่า ความสูญเปล่า ประสิทธิภาพ และ LEAN
ประโยชน์ที่จะโครงการจะได้รับจากการนำระบบลีนมาใช้ในงานก่อสร้าง
อุปสรรคที่สกัดกั้นการใช้ระบบลีนในงานก่อสร้าง
ความสูญเปล่า 7 ประการ ( 7 Wasted ) ในงานก่อสร้าง
ทรัพยากร 4M ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานก่อสร้าง(MAN / MATERIAL / MACHINE / METHOD )
หลักการ 4 Zero ในการลดความสูญเปล่า
สร้างกระบวนการคิดแบบเป็นระบบเพื่อลดความสูญเปล่า (Lean Thinking System)
การปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตามหลัก Plan-Do-Check-Act (PDCA)
หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับลดความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง
เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
เครื่องมือช่วยจัดการความสูญเปล่าด้วยเทคนิคลีน
Workshop : นำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ลีนLeanLean management

แสดงความคิดเห็น