คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารจัดการเวลา

(Time management)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารจัดการเวลา

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
   การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากันแต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินชีวิตของตัวเองให้มีแผนงานที่ชัดเจนด้วย
   การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก


วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแผนงานที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคนิคในการเอาชนะได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องของเวลา
สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
คนที่จัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะทำดังนี้...
องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารเวลา
คุณสมบัติของนักบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล
คำถามที่ควรหมั่นถามอยู่เสมอ
Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารเวลาของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องของเวลา
    3 สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา ไม่เป็นสาธารณะ
    4 คนที่จัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะทำดังนี้
    5 องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารเวลา
    6 คุณสมบัติของนักบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล
    7 คำถามที่ควรหมั่นถามอยู่เสมอ
    8 Workshop กำหนดแนวทางการบริหารเวลาของตัวเอง
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Time managementจัดการเวลาบริหารเวลา

แสดงความคิดเห็น