คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการสายงาน

((HR for Non-HR))

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการสายงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน หากพนักงานทุกคนเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอย่างยั่งยืน จึงควรอย่างยิ่งที่จะทำให้พนักงานทุกคนได้มีมุมมองและทัศนคติเชิงบวกต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อจะทำให้พนักงานเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนา


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติเชิงบวกต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร นำไปสู่ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนาพนักงานในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรมนุษย์
วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
การออกแบบคุณลักษณะงาน (Job Design)
การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้บุคลากรด้วย 70:20:10 Learning Model
Workshop : ออกแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรมนุษย์
    3 วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    4 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย veg
    5 การออกแบบคุณลักษณะงาน Job Design
    6 การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน Performance management
    7 การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
    8 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้บุคลากรด้วย 70:20:10 Learning Model
    9 Workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : HR for Non-HRHRการบริหารทรัพยากรมนุษย์