คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO และ KPI

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO และ KPI

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (Performance Management System : PMS) ต้องเริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การทำงานอย่างมีแบบแผน สามารถติดตามช่วยเหลือและการวัดผลทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล จึงต้องให้ความสำคัญของหน่วยวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ตั้งแต่ระดับ Top Management จนถึงบุคลากรระดับปฏิบัติงาน
การเรียนรู้และเข้าใจความสอดคล้องของการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective (MBO)) และการบริหารโดยให้ความสำคัญที่ผลลัพธ์ (Management by Result (MBR)) โดยการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำคัญ (Key Performance Indicator (KPI)) จะทำให้การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะสามารถมองเห็นตัวชี้วัด (KPI) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Goal) ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความสอดคล้องของ MBO และ KPI” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการกำหนด MBO และ KPI ด้วยตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) และประยุกต์ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของ การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO)
ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
ความหมายของ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
กรอบความคิดในการกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ความเหมือนและความแตกต่างของ MBO และ KPI
การออกแบบ KPI ให้สอดคล้องกับทีมงาน
Workshop : การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO & KPI


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : KPIบริหารผลการปฏิบัติงานMBO

แสดงความคิดเห็น