คอร์สอบรมออนไลน์ การปรับปรุงกระบวนงานและนำเสนอโครงการด้วย PDCA และ A3 Report

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การปรับปรุงกระบวนงานและนำเสนอโครงการด้วย PDCA และ A3 Report

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่าช้าในการให้บริการ การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เหล่านี้ล้วนต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะการคิดเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นไม่เพียงแต่เฉพาะระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการเท่านั้น แต่พนักงานทุกระดับสามารถฝึกฝนและนำไปประยุกต์ใช้กับแต่ระดับของปัญหาที่แต่ละคนต้องเผชิญได้ ซึ่งผลลัพธ์จากการใช้ทักษะกระบวนการคิดต่างๆจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพทางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
      การคิดที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยใช้ทั้งข้อมูล, ความคิดอย่างเป็นธรรมและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด ความกังวลหรือความกลัวอีกต่อไป
      การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควรจะ...
            o เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
            o เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
            o มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
            o กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
            o ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป
      การเรียนรู้เครื่องมือในการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนำคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่งจะมีแนวความคิดเบื้องต้นดังนี้...
            o มองปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนา
            o การลงมือทำให้ได้ความสำเร็จกับประสบการณ์
            o การคิดเชิงบวกเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ
            o เผชิญกับปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง
      หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนั้น ควรให้ความสำคัญในเรื่อง...
            o การพัฒนาความคิดด้านต่างๆ
            o การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
            o การมีแนวความคิดเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรค
            o การมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
      การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เราไม่สามารถใช้เพียงทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ตัวสาเหตุใดเพียงสาเหตุหนึ่ง แต่ต้องมีทักษะการมองรูปแบบและโครงสร้างของปัญหาที่เป็นเชิงระบบด้วย เพื่อมองความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องของสิ่งที่เราอาจจะละเลยไป ซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาหนึ่งถูกแก้ไขแต่ก็จะไปกระทบต่อภาคส่วนอื่นที่อาจไม่ได้คำนึงถึง ดังนั้นทักษะการคิดเชิงระบบก็เป็นอีกหนึ่งทักษะการคิดหนึ่งของนักแก้ปัญหา
      แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำหลักการPDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่งองค์กรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน
      การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ในA3 Reportนี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษขนาดA3อันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่าการทำรายงานReportเป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองด้วยการประยุกต์ PDCA วิธีการคิดและรายงานแบบ A3
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทารายงานแบบ A3

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนด้วยหลัก PDCA
การวิเคราะห์สาเหตุและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา
หลักการของ A3 Thinking & Report
ครบเครื่องทั้ง Problem Solving ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ เข้ากับ PDCAและReport ด้วย A3

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 90-120 นาที
    1 แนะนำ
    2 สำรวจความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงการทำงาน
    3 หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
    4 อุปสรรคของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    5 แนวคิดการทำงานแบบ PDCA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
    6 workshop การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง
    7 รูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
    8 การเรียนรู้แนวความคิดการบริหารงานด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ
    9 การบริหารงานอย่างเป็นระบบเพื่อพิชิตเป้าหมาย
    10 ความสูญเปล่า7ประการที่เป็นอุปสรรคของการทำงาน 7 Wastes
    11 แนวคิดในการลดความสุญเสียในงาน
    12 การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking
    13 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรค
    14 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
    15 การประยุกต์ใช้PDCAกับการพัฒนา
    16 การกำหนดเป้าหมายของการจัดการปัญหา
    17 การวิเคราะห์สาเหตุด้วยผังก้างปลา
    18 ECSR … ปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่า
    19 การวางแผนจัดปรับปรุงกระบวนการด้วย 5W 2H
    20 การลงมือปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่อง PDCA
    21 กรณีศึกษา
    22 ทำความรู้จักกับ A3 Report
    23 รูปแบบการทำงานของ A3 Report
    24 ประโยชน์ของการใช้ A3 Report
    25 Workshop
    26 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การปรับปรุงPDCAA3 Report