คอร์สอบรมออนไลน์ การผลิตในวิถีแห่งโตโยต้า

(TOYOTA WAY IMPLEMENTATION)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การผลิตในวิถีแห่งโตโยต้า

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
  - ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถีแห่งโตโยต้า (Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY)
  - กระบวนการผลิตได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี 1850 เมื่อ Whitney ได้ทำชิ้นส่วนของเครื่องให้เป็นมาตรฐานสามารถใช้สับเปลี่ยนกันได้ ในปี1900 Frederick Taylor เป็นริเริ่มทำการผลิตเป็น Process ในปี 1950 Edward Deming เป็นผู้คิดทฤษฏีในการปรับปรุงคุณภาพเริ่มที่ Toyota จนกระทั่ง Toyoda และ Ono วิวัฒนาการมาเป็นระบบ TPS เราจะเห็นได้ว่า การผลิตแบบ Toyota คือวิวัฒนาการทางการผลิตของมวลมนุษย์ซึ่งจะมาแทนที่ระบบการทำงานแบบเดิม 


วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจ Concept ของวัฒนธรรมการผลิตแบบโตโยต้า
เพื่อให้เห็นแนวทางว่าการจะ Implement Toyota Way จะสามารถทำได้อย่างไร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
วัฒนธรรมการผลิตแบบ Toyota
4P วิถีแห่งโตโยต้า
ขั้นตอนการพัฒนาไปสู่ TPS
ไคเซ็น แก่นกลางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโตโยต้า
การขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 อย่าง
การสร้างมาตรฐานในการทำงานใหม่ขึ้นทุกวัน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 TPS เป็นมากกว่าวิธีหรือขั้นตอน
    3 4Pวิถีแห่งโตโยต้า
    4 ขั้นตอนการพัฒนาไปสู่ TPS
    5 พื้นฐานการผลิตแบบ ออโต้โนเมชั่น เครื่องจักรคิดเองได้
    6 ขจัดความสูญเปล่า
    7 สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำงาน


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โตโยต้าการผลิตTPS Implementation