หลักสูตร การผลิตในวิถีแห่งโตโยต้า

(TOYOTA WAY IMPLEMENTATION)

หน้าแรก / VDO Online Course / การผลิตในวิถีแห่งโตโยต้า (TOYOTA WAY IMPLEMENTATION)

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

(วิทยากรอิสระ)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
  - ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถีแห่งโตโยต้า (Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY)
  - กระบวนการผลิตได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี 1850 เมื่อ Whitney ได้ทำชิ้นส่วนของเครื่องให้เป็นมาตรฐานสามารถใช้สับเปลี่ยนกันได้ ในปี1900 Frederick Taylor เป็นริเริ่มทำการผลิตเป็น Process ในปี 1950 Edward Deming เป็นผู้คิดทฤษฏีในการปรับปรุงคุณภาพเริ่มที่ Toyota จนกระทั่ง Toyoda และ Ono วิวัฒนาการมาเป็นระบบ TPS เราจะเห็นได้ว่า การผลิตแบบ Toyota คือวิวัฒนาการทางการผลิตของมวลมนุษย์ซึ่งจะมาแทนที่ระบบการทำงานแบบเดิม 


วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจ Concept ของวัฒนธรรมการผลิตแบบโตโยต้า
เพื่อให้เห็นแนวทางว่าการจะ Implement Toyota Way จะสามารถทำได้อย่างไร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
วัฒนธรรมการผลิตแบบ Toyota
4P วิถีแห่งโตโยต้า
ขั้นตอนการพัฒนาไปสู่ TPS
ไคเซ็น แก่นกลางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโตโยต้า
การขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 อย่าง
การสร้างมาตรฐานในการทำงานใหม่ขึ้นทุกวัน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. แนะนำ 01:28 นาที
    2. TPS เป็นมากกว่าวิธีหรือขั้นตอน 04:58 นาที
    3. 4Pวิถีแห่งโตโยต้า 05:05 นาที
    4. ขั้นตอนการพัฒนาไปสู่ TPS 09:02 นาที
    5. พื้นฐานการผลิตแบบ ออโต้โนเมชั่น เครื่องจักรคิดเองได้ 02:18 นาที
    6. ขจัดความสูญเปล่า 06:28 นาที
    7. สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำงาน 03:11 นาที