คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนาคุณลักษณะนักขายคุณภาพ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนาคุณลักษณะนักขายคุณภาพ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- นักขายที่แท้จริงรักที่จะได้ขาย ไม่ใช่รอแค่การขายได้ ดังนั้นนักขายที่รักในงานขายย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะงานขายเป็นเกมส์ตัวเลข ใครนำเสนอขายได้มาก ย่อมมีโอกาสปิดการขายได้มาก ดังนั้นคุณลักษณะที่ นักขายควรพัฒนาตัวเอง เพื่อให้เป็นธรรมชาติ มีดังนี้
      o มองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทาย
      o ค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้าเป็นหลัก
      o พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
      o บริหารงานขายของตัวเองด้วย Sales Pipeline
      o รักในงานขายเป็นชีวิตจิตใจ
      o มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายของตัวเอง
-  การอยู่ในอาชีพงานขายย่อมรู้สึกมีแต่แรงกดดันต่างๆ นานา ทำให้พนักงานส่วนใหญ่เกิดความเครียดขึ้น หลายคนก็เลิกอาชีพงานขายไปเลย พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ นอกจากรักในงานขายแล้ว ยังปฏิบัติตัวตามพื้นฐานงานขายที่ พนักงานขายควรปฏิบัติอยู่เป็นประจำ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นของทักษะการขายเชิงลึก และแนวทางการพัฒนาทักษะการขายที่เป็น Style ของตัวเอง
  เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการขายที่เหมาะกับ Style ของตัวเอง 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
  หลักการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
  การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill)
  ตารางการดำเนินงานขายของนักขายแต่ละประเภท
  เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adoption Process)
  คุณสมบัติของนักขายหัวใจบริการ
  เรียนรู้การตลาดสำหรับนักขาย
  Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset
    3 หลักการบริหาร
    4 การพัฒนาทักษะการขาย Selling Skill
    5 ตารางการดำเนินงานขายของนักขายแต่ละประเภท
    6 ลูกค้าต้องผ่านกระบวนการนี้ครบจึงเกิดการซื้อ
    7 คุณสมบัติของนักขายหัวใจบริการ
    8 เรียนรู้การตลาดสำหรับนักขาย
    9 workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาคุณลักษณะนักขายคุณภาพนักขายคุณภาพsale