คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาระดับ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่
   การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (6Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 6Q ที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หัวใจแนวทางการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เป็นอยู่แล้ว ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเอง
   • เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 6Q กับการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
  • ความหมายพอสังเขปของ “6Q” ที่น่าสนใจ
  • Q (Quotient)
  • IQ (Intellectual Quotient) คืออะไร?
  • EQ (Emotional Quotient) คืออะไร?
  • AQ (Adversity Quotient) คืออะไร?
  • CQ (Creative Quotient) คืออะไร?
  • OQ (Ownership Quotient) คืออะไร?
  • SQ (Spiritual Quotient) คืออะไร?
  • Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนา 6Q ของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายพอสังเขปของ “6Q” ที่น่าสนใจ
    3 Q Quotient
    4 IQ Intellectual Quotient คืออะไร
    5 EQ Emotional Quotient คืออะไร
    6 AQ Adversity Quotient คืออะไร
    7 CQ Creative Quotient คืออะไร
    8 OQ Ownership Quotient คืออะไร
    9 SQ Spiritual Quotient คืออะไร
    10 workshop
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง :  6Qความสำเร็จพัฒนาตัวเอง