คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการเป็นพี่เลี้ยง

(Supervisory & Mentoring Skill)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการเป็นพี่เลี้ยง

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างาน (Supervisor) คือ การพัฒนาทีมงาน
- ปัจจุบันเราไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนว่า ควรใช้บทบาทใดในการพัฒนาทีมงาน แต่ต้องผสมบทบาทต่างๆ ตามความเหมาะสมของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละคนและแต่ละสถานการณ์ เพราะการเปลี่ยนแปลงทีมงานเกิดขึ้นบ่อยมาก


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจความเหมือนและความต่างของบทบาทพี่เลี้ยง (Mentor) และบทบาทอื่นๆ ได้ชัดเจนขึ้น สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแบบฝึกฝนและกิจกรรมดำเนินการได้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ของวิธีการต่างๆ และการคอยช่วยเหลือในฐานะพี่เลี้ยง ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
บทบาทต่างๆ ในฐานะหัวหน้างาน
 ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
 การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) หมายถึง ....
 การให้ความรู้ เนื้อหาสาระ ความหมายต่างๆ (Teaching)
 การสอนปฏิบัติ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ (Training)
 การกระตุ้นจูงใจให้ค้นหาวิธีการของตัวเอง (Coaching)
 การชี้แนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหา (Consulting)
 Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 บทบาทต่างๆ ในฐานะหัวหน้างาน
    3 ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
    4 การเป็นพี่เลี้ยง Mentoring หมายถึง
    5 การให้ความรู้ เนื้อหาสาระ ความหมายต่างๆ Teaching
    6 การสอนปฏิบัติ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ Training
    7 การกระตุ้นจูงใจให้ค้นหาวิธีการของตัวเอง Coaching
    8 การชี้แนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหา Consulting
    9 workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาทักษะหัวหน้างานการเป็นพี่เลี้ยง