คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

(Coach The Internal Coaches)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การที่ทีมงานจะประสบความสำเร็จนั้น หัวหน้างาน (โค้ช) ที่มีความสามารถในการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ดี ย่อมสามารถทำให้ทีมงานดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิผล
ซึ่งมีหลายบทบาทในการพัฒนาทีมงาน เช่น
o การเป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะคุณครู (Teaching)
o การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแบบครูฝึก (Training)
o การสอนแนะและกระตุ้นด้วยบทบาทโค้ช (Coaching)
o การให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ ดูแลของพี่เลี้ยง (Mentoring)
o การให้คำปรึกษา ในการแก้ปัญหา (Counseling)
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานเป็นผู้ปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยความเต็มใจ หัวหน้างาน (โค้ช) มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีกับทีมงาน การพัฒนาให้เข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ดี และมีเทคนิคการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นมากเป็นพิเศษ และเหมาะกับยุคสมัยนี้ มากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น โดยการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาด้วยเทคนิคการโค้ชชิ่ง
• เพื่อสร้างแนวความคิดของการเป็นผู้นำ...ในฐานะโค้ช ผสมผสานแนวการสอนที่มีประสิทธิผลมากกว่าการสั่งหรือบังคับให้ทีมงานปฏิบัติตาม
• เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนนำหลักการและเทคนิคการโค้ชชิ่งไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
• เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการโค้ชชิ่งที่ดี ทั้งการใช้คำถามและการฟังทำให้สามารถเข้าใจทีมงานและจูงใจทีมได้ตามที่ต้องการ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
• องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
• นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
• บทบาทของ Coach & Helper
• การเรียนรู้แล้วเข้าใจ TAPS Model
• One Page… Coaching Conceptual
• การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช
• การสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)
• หลักการตั้งเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
• การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
• การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
• การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
• เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ที่ดี
• กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
• กระบวนการโค้ชตาม Be-Do-Have Model
• หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช (Coaching Card)
• ตัวอย่าง : การโค้ชแบบ 1:1 Coaching


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Coachการพัฒนาองค์กร 

แสดงความคิดเห็น