คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

(Coach The Internal Coaches)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การที่ทีมงานจะประสบความสำเร็จนั้น หัวหน้างาน (โค้ช) ที่มีความสามารถในการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ดี ย่อมสามารถทำให้ทีมงานดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิผล
ซึ่งมีหลายบทบาทในการพัฒนาทีมงาน เช่น
o การเป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะคุณครู (Teaching)
o การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแบบครูฝึก (Training)
o การสอนแนะและกระตุ้นด้วยบทบาทโค้ช (Coaching)
o การให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ ดูแลของพี่เลี้ยง (Mentoring)
o การให้คำปรึกษา ในการแก้ปัญหา (Counseling)
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานเป็นผู้ปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยความเต็มใจ หัวหน้างาน (โค้ช) มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีกับทีมงาน การพัฒนาให้เข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ดี และมีเทคนิคการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นมากเป็นพิเศษ และเหมาะกับยุคสมัยนี้ มากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น โดยการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาด้วยเทคนิคการโค้ชชิ่ง
• เพื่อสร้างแนวความคิดของการเป็นผู้นำ...ในฐานะโค้ช ผสมผสานแนวการสอนที่มีประสิทธิผลมากกว่าการสั่งหรือบังคับให้ทีมงานปฏิบัติตาม
• เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนนำหลักการและเทคนิคการโค้ชชิ่งไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
• เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการโค้ชชิ่งที่ดี ทั้งการใช้คำถามและการฟังทำให้สามารถเข้าใจทีมงานและจูงใจทีมได้ตามที่ต้องการ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
• องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
• นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
• บทบาทของ Coach & Helper
• การเรียนรู้แล้วเข้าใจ TAPS Model
• One Page… Coaching Conceptual
• การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช
• การสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)
• หลักการตั้งเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
• การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
• การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
• การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
• เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ที่ดี
• กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
• กระบวนการโค้ชตาม Be-Do-Have Model
• หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช (Coaching Card)
• ตัวอย่าง : การโค้ชแบบ 1:1 Coaching

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 90-120 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
    3 นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
    4 บทบาทของ Coach & Helper
    5 การเรียนรู้แล้วเข้าใจ Taps Model
    6 One Page Coaching Conceptual
    7 การสร้างกรอบความคิด Mindset ของการเป็นโค้ช
    8 การสร้างความเข้ากันได้ Build Rapport
    9 หลักการตั้งเป้าหมายคุณภาพ Goal Setting
    10 การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
    11 การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
    12 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
    13 เรื่องเล่าชวนคิด Story Coaching ที่ดี
    14 กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
    15 กระบวนการโค้ชตาม Be Do Have Model
    16 หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช Coaching Card
    17 ตัวอย่าง การโค้ชแบบ 1on1 Coaching
    18 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Coachการพัฒนาองค์กร