คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วยหลักการ TPM

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วยหลักการ TPM

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- Total Productive Maintenance การบำรุงรักษากำลังกลายเป็นกิจกรรมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญที่สุดอย่าง หนึ่งทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาของการบำรุงรักษา นับวันจะยุ่งยากสลับซับซ้อนใช้เวลามากขึ้น ใช้งบประมาณ เครื่องมือและกำลังคนมากขึ้นหมายถึงการลงทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นความสนใจจึงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะถอนทุน และกำไรอย่างสมเหตุสมผล จากการลงทุน ในเครื่องจักรอุปกรณ์อันสูงขึ้น
- ระบบ TPM ให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรถึงแม้ว่าจะมุ่งที่จะไปให้ถึงขีดจำกัดสูงสุดของประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยการ ปรับปรุงวิธีการสร้างเครื่องจักร การบำรุงรักษาเครื่องจักร ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มุ่งไปสู่ขีดจำกัดสูงสุดของระบบการผลิตโดย ก้าวไปถึง วิธีการใช้เครื่องจักร ลักษณะพิเศษของ TPM คือการ “ บำรุงรักษาด้วยตนเองของพนักงาน” เครื่องจักรของเราดูแลรักษาโดยตัวเราเอง”การควบคุมดูแลเครื่องจักรก็คือการ ควบคุมดูแลสุขภาพของเครื่องจักร


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดที่ดีในการทำงานด้วยหลักการ TPM
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ TPM ตาม Style ของผู้เรียนเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
นิยามความหมายของ TPM (Total Productive Maintenance)
เป้าหมายหลักของการดำเนินงาน TPM
การสร้างกรอบความคิดที่ดีในการทำงาน (TPM Mindset)
ปัจจัยสำคัญที่คาดหวังในการดำเนินงานด้วย TPM
การสร้างพฤติกรรมในการทำงานด้วย TPM
การดำเนินงาน TPM (The Eight Pillars for TPM Activities)
Workshop : การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วย TPM

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 นิยาม ความหมายของ TPM Total Productive Maintenance
    3 เป้าหมายหลักของการดำเนินงาน TPM
    4 การสร้างกรอบความคิดที่ดีในการทำงาน TPM Mindset
    5 ปัจจัยสำคัญที่คาดหวังในการดำเนินงานด้วย TPM
    6 การสร้างพฤติกรรมในการทำงานด้วย TPM
    7 การดำเนินงาน TPM
    8 workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง :  TPM กรอบความคิดหลักการ