หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการเติบโตในการทำงาน

(Growth Mindset @Work)

หน้าแรก / VDO Online Course / การสร้างกรอบความคิดการเติบโตในการทำงาน (Growth Mindset @Work)

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
    การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างยั่นยืน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และมีความสุขไปด้วย เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างผลลัพธ์และความสุขได้ตัวยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
ความแตกต่างของ Fixed mindset V.S Growth Mindset
การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
Workshop : สนทนาเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลจากกรอบความคิด
การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน
การพัฒนา Growth Mindset ของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในการทำงาน 01:51 นาที
    2. ความหมายของกรอบความคิด 05:22 นาที
    3. ความแตกต่างของFixed Mindset V S Growth Mindset 07:53 นาที
    4. การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง E + R = O Audio Extracted 04:29 นาที
    5. การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน 06:45 นาที
    6. Workshop สนทนาเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลจากกรอบความคิด 04:22 นาที
    7. การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน 04:18 นาที
    8. การพัฒนา Growth Mindset ของตัวเอง 03:08 นาที
    9. สรุปจบ 01:24 นาที