คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกรอบความคิดแบบ Agile

(Agility Mindset)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกรอบความคิดแบบ Agile

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      การบริหารทีมงานยุคใหม่ให้มีความคล่องแคล่วรวดเร็ว (Agility) สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับโลกยุคใหม่ (VUCA World) ด้วยการสร้างกรอบความคิดของการปรับตัว (Agile Mindset) เป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นสูงมาก เพราะบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กร เติบโตแล้วผ่านโลกยุคใหม่นี้ไปได้
      หลักการบริหารจัดการแบบ Agile สามารถเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้ในเชิงปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมงาน สามารถส่งมอบผลงานได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ และมีความยึดหยุ่นในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยใช้การทำงานแบบวงรอบอย่างต่อเนื่อง (Sprint หรือ PDCA) ในรูปแบบของ Scrum

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นของการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบของ Agile ลดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนพร้อมเผชิญกับงานที่ไม่คาดคิดแล้วมีแนวทางปฏิบัติที่ดีให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Agile หมายถึง.....
คำแถลงการณ์ (Agile Manifesto)
แนวทางการทำงานแบบ Waterfall Method
แนวทางการทำงานแบบ Agile Method
บทบาทของ The Scrum Team
ปัญหาที่เหมาะสมกับการนำ Agile เข้าไปแก้ไขได้
Workshop : การประยุกต์ใช้ Agile กับการทำงาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 Agile หมายถึง
    3 คำแถลงการณ์ Agile Manifesto
    4 แนวทางการทำงานแบบWaterfall Method
    5 แนวทางการทำงานแบบ Agile Method
    6 บทบาทของ the Scrum Team
    7 ปํญหาที่เหมาะสมกับการนำ Agile เข้าไปแก้ไขได้
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กรอบความคิดAgileMindset

แสดงความคิดเห็น