คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบต่างๆ

(Marketing Strategy)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบต่างๆ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็นผู้กำหนดและดำเนินงานตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพราะจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามเรื่องที่สำคัญมากกว่าการทำเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญขององค์กร ซึ่งสามารถพบเห็นองค์กรโดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในระดับปฏิบัติงานมากกว่าการทำงานตามแผนกลยุทธ์ องค์กรนั้นจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพราะขนาดตลาดที่ธุรกิจดำเนินอยู่นั้นควรมีมูลค่าที่มากเพียงพอต่อการลงทุนเพื่อการแข่งขัน และหากสามารถมุ่งเน้นลูกค้าเป้าหมายหลักได้ชัดเจนมากเท่าไร ย่อมทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จมีสูงขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในธุรกิจของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือ/กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วยปัจจัยสำคัญ ทำให้การวางแผนการตลาดได้อย่างแม่นยำ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
การประเมินแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
การสร้างกลยุทธ์เฉพาะเจาะจง (Specific Marketing Strategy)
หลักการของกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy)
หลักการของกลยุทธ์สินค้า/บริการที่หลากหลาย (Long Tail Strategy)
หลักการของกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย (Networking Strategy)
หลักการของกลยุทธ์เพื่อสังคม (Social Strategy)
Workshop : กำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเชิงลึก
การสร้างกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
    3 การประเมินแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
    4 การสร้างกลยุทธ์เฉพาะเจาะจง Specific Marketing Strategy
    5 หลักการของกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม
    6 หลักการของกลยุทธ์สินค้าบริการที่หลากหลาย
    7 หลักการของกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
    8 หลักการของกลยุทธ์เพื่อสังคม
    9 กำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเชิงลึก
    10 การสร้างกลยุทธ์การตลาด 4 0 ขององค์กร
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กลยุทธ์การตลาดMarketingStrategy