คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 1.5

(Positive Attitude@Work)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 1.5

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน จะส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นในเป้าหมาย และกล้าตัดสินใจในงานของตัวเองมากขึ้น เพราะทัศนคติเชิงบวกที่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่การคิดดี พูดดี และทำดี เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค และมีความรู้สึกที่ดีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ จึงเรียกว่าเป็นคนคิดเชิงบวกอย่างแท้จริง ซึ่งการตระหนักรู้ในตัวเอง และอยากที่จะพัฒนาตัวเอง จึงจะนับว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้น หากทำให้พนักงาน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนาตัวเองตัวเองด้วยตัวของเขาเองได้แล้ว เขาย่อมเห็นคุณค่าของตัวเอง และนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด ซึ่งย่อมส่งผลให้งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเองโดยการสร้างเสริม ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริง เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับการหาคำที่รวมตัวอักษรภาษาอังกฤษ
คำถามชวนคิด
แนวทางการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) หมายถึง...
ตารางเปรียบเทียบ คำเชิงลบ V.S. คำเชิงบวก 
กิจกรรม : การเปลี่ยนคำพูดเชิงลบเป็นคำพูดเชิงบวก
วงจรพฤติกรรม
รูปภาพ...ทางเลือกเป็นของคุณ
Workshop : การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับตัวเอง
การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
นิทาน/เรื่องเล่าให้แง่คิดเชิงบวก
การประยุกต์ใช้ทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ
คุณลักษณะ 8 ประการของนักคิดเชิงบวก
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 90-120 นาที
    1 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
    2 สนุกกับการหาคำที่รวมตัวอักษรภาษาอังกฤษ
    3 คำถามชวนคิด
    4 แนวทางการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
    5 ทัศนคติเชิงบวก Positive Attitude หมายถึง
    6 ตารางเปรียบเทียบ คำเชิงลบ VS คำเชิงบวก
    7 การเปลี่ยน คำพูดเชิงลบ เป็น คำพูดเชิงบวก
    8 วงจรพฤติกรรม
    9 รูปภาพให้แง่คิด
    10 Workshop การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับตัวเอง
    11 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
    12 กรณีศึกษา การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
    13 นิทาน เรื่องเล่า ให้แง่คิดเชิงบวก
    14 การประยุกต์ใช้ทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ
    15 คุณลักษณะ 8 ประการของนักคิดเชิงบวก
    16 การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
    17 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
    18 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทัศนคติเชิงบวกการทำงานPositive