คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ

(Build Innovation Mindset with Design Thinking)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การพัฒนากรอบความคิดการทำงานอย่างกระตือรือร้น (Agile Work is Mindset) โดยการทำให้บุคลากรมีการทำงานเชิงนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย (Comfort Zone) สร้างกรอบความคิดเชิงพัฒนา (Growth Mindset) ได้ด้วยตัวเอง มีแนวความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน ก็จะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนทำงานที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centric) แล้วกำหนดประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะนำเสนอให้กับลูกค้า พร้อมสร้างแนวความคิดใหม่ๆ (New Idea) เพื่อสร้างสินค้าและบริหารเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้หลักการของการสร้างสมองเชิงนวัตกรรม (Innovation Brain) ของตัวเอง
  • เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) โดยการใช้กระบวนการในการสร้างแนวทางการทำงานใหม่ๆ ของตัวเอง
  • เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการทำงานอย่างกระตือรือร้น (Agile Working) ใน Style ของตัวเอง
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
  • การเรียนรู้หลักการที่สำคัญของ Agile Way of Working
  • ความหมายของ Digital Transformation
  • การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
  • ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
  • การพัฒนากรอบความคิดการทำงาน (Agile Working Mindset)
  • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Trends)
  • หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
  • องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
  • Workshop : การสร้างนวัตกรรมการทำงานยุคใหม่

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การเรียนรู้หลักการที่สำคัญของ Agile Way of Working
    3 ความหมายของ Digital Transformation
    4 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดเชิงการออกแบบ Design Thinking
    5 ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม Innovation”
    6 การพัฒนากรอบความคิดการทำงาน Agile Working Mindset
    7 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค Consumer Trends
    8 หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
    9 องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
    10 Workshop
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ออกแบบ นวัตกรรมการคิด