คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้วย 70:20:10 Learning Model

(70:20:10 Learning Model)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้วย 70:20:10 Learning Model

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- กระบวนการสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบ 70:20:10 Learning Model จึงมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่เป็นอย่างยิ่ง
- การออกแบบโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่ดี มักใช้กรอบแนวความคิดของ 70:20:10 Learning Model นี้เป็นโครงร่างตั้งต้นอยู่เสมอ…เพื่อให้โปรแกรมการให้คำปรึกษาเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรให้มากที่สุด บทบาทของงานที่ปรึกษา จึงต้องมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นทั้ง วิทยากร โค้ช และ ที่ปรึกษา ตามบริบทที่เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์อีกทีหนึ่


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวทางการออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับหลักการ 70:20:10 Learning Model ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการออกแบบโปรแกรมในการไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเอง ให้เหมาะสมต่อไปได้ด้วยความมั่นใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการบริหารและพัฒนาบุคลากรแบบ 70:20:10
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 การจัดการเรียนรู้แบบ 70:20:10
 ตัวอย่าง : การเรียนรู้แบบทางการ (Learning by Course)
 ตัวอย่าง : การเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning by Other)
 ตัวอย่าง : การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning by Experience)
 การติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
 Workshop : การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 หลักการบริหารและพัฒนาบุคลากรแบบ 70:20:10
    3 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ Adult Learning
    4 การจัดการเรียนรู้แบบ 70:20:10
    5 การเรียนรู้แบบทางการ
    6 การเรียนรู้จากผู้อื่น
    7 การเรียนรู้จากประสบการณ์
    8 การติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
    9 Workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 70-20-10-Learning-ModelLearning70-20-10