คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช

(Coaching Tools-)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) จะช่วยทำให้โค้ชเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น เพราะสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นของโค้ชชี่ได้อย่างทันท่วงที ทำให้กระบวนการโค้ชเกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์กับโค้ชชี่มากที่สุด
- การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ของตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ แล้วกลายเป็นการโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ เกิดเป็นสมรรถนะ (Competency) ของตัวเองขึ้นมา ดังนั้นการสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชด้วยตัวเอง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่โค้ชดำเนินการโค้ชโดยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า กำลังใช้เครื่องมืออะไรสำหรับการโค้ชในแต่ละครั้ง จะทำให้เกิดความชำนาญขึ้นแบบรู้ตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้โค้ชมีแนวทางในการสร้างเครื่องมือสำหรับการโค้ชใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้โค้ชสามารถนำหลักการและเทคนิคในการสร้างเครื่องมือ การโค้ชไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ช
 การสร้างแนวความคิดจากจินตนาการรูปภาพ
 การสร้างชุดคำถามตาม “คำสำคัญ (key words)”
 การใช้หนังสือ/บทความสร้างการตระหนักรู้
 การใช้เรื่องเล่าในเชิงเปรียบเปรย (Metaphor)
 Workshop : การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ช
    3 การสร้างแนวความคิดจากจินตนาการรูปภาพ
    4 การสร้างชุดคำถามตาม “คำสำคัญ key words”
    5 การใช้หนังสือบทความสร้างการตระหนักรู้
    6 การใช้เรื่องเล่าในเชิงเปรียบเปรย Metaphor
    7 Workshop การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชของตัวเอง
    8 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชโค้ชเครื่องมือประกอบการโค้ช