คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้าง Data Driven Culture ในองค์กร

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้าง Data Driven Culture ในองค์กร

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-ข้อมูล (Data) ในยุคปัจจุบันมีคุณค่ามหาศาล ดังคำกล่าวที่ว่า “ข้อมูลคือสินทรัพย์ (Data is Asset)”องค์กรธุรกิจที่ขาดซึ่งข้อมูล ก็จะทำให้การทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ก็จะยิ่งเกิดเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรด้วยข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของบุคลากรให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Transformation) เพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง การทำให้บุคลากรปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่จึงมีความสำคัญ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของข้อมูลและร่วมมือกันในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังของข้อมูลที่ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูล (Data Literacy) ให้บุคลากร
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล (Data System)
การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่างๆ
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
บุคลากรที่บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Team)
การเป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
Workshop : กำหนดแนวทางสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กร

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูล Data Literacy ให้บุคลากร
    3 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล Data System
    4 การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่างๆ
    5 การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data
    6 บุคลากรที่บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Team
    7 การเป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Data Driven Organization
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Data Driven Cultureการสร้าง Data Driven Culture ในองค์กรData