คอร์สอบรมออนไลน์ การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานที่มีประสิทธิผล

(Effective Ordering, Delegation & Monitoring)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานที่มีประสิทธิผล

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   กระบวนการบริหารทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้การสั่งงานเกิดประสิทธิผลและสามารถบรรลุเป้าหมาย (KPI) ตามที่ต้องการได้ โดยที่ทีมงานผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ เต็มใจ และได้ใช้ความสามารถของตัวเขาเองอย่างเต็มที่ การพัฒนาให้หัวหน้างานมีเทคนิคที่สำคัญนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากหัวหน้างานไม่สามารถ สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานได้ ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายของทีม แล้วทำให้เป้าหมายขององค์กรได้รับผลกระทบไปด้วย การฝึกฝนกระบวนการสั่งงานและเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวในการประยุกต์ใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ สามารถบริหารผลปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล.

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ หลักการและเทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างเทคนิคต่างๆ ของตัวเองกับทีมงาน เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
การกระตุ้นจูงใจให้เห็นประโยชน์ของงานที่สั่ง
ข้อความระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน
การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษา (Counselling)
Workshop : การนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงานที่มีประสิทธิผล

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 หลักการของการสั่งงาน Ordering ที่ดี
    3 หลักการในการมอบหมายงาน Delegation ที่ดี
    4 หลักการของการติดตามงาน Monitoring ที่ดี
    5 การกระตุ้นจูงใจให้เห็นประโยชน์ของงานที่สั่ง
    6 ข้อควรระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน
    7 การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษา Counselling
    8 Workshop
    9 กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงานที่มีประสิทธิผล
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สั่งงานมอบหมายงานติดตามงาน