คอร์สอบรมออนไลน์ การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์

(Negotiation Skill)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
    การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการกำหนดให้ผู้อื่นคล้อยตาม แต่ขาดทักษะในการจูงใจและเจราจึงทำให้เกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจึงสามารถจูงใจแนวความคิดผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์
เพื่อจูงใจให้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นจากการเจรจา
เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
กรอบความคิดพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง (Negotiation Conceptual)
การเจรจาต่อรอง (Negotiation) หมายถึง…..
จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองเพื่อ…..
หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
วิธีการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
การปลดล็อกข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change) 
Workshop : การสร้างแนวทางการเจรจาต่อรองของตัวเอง
สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 กรอบความคิดพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
    3 การเจรจาต่อรอง Negotiation หมายถึง
    4 จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรอง เพื่อ...
    5 หลักสำคัญ5 ประการของการเจรจาต่อรอง
    6 วิธีการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
    7 การปลดล็อกข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change)
    8 Workshop
    9 สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองNegotiation