คอร์สอบรมออนไลน์ การเรียนรู้โมเดลการตลาดและการประยุกต์ใช้

(Marketing Model and Applied)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การเรียนรู้โมเดลการตลาดและการประยุกต์ใช้

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
   การตลาด คือ การบริหารจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยการตอบสนองความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างลงตัวและมีความเหมาะสม ดังนั้นการเข้าใจความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงเป็นหัวใจที่สำคัญของการบริหารการตลาด
การเรียนรู้และเข้าใจการตลาดแบบครบเครื่อง สามารถช่วยทำให้การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัจจัยที่สำคัญและองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในโมเดลต่างๆ แล้วนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ นำมาสร้างเป็นแนวทางการตลาดของตัวเองได้อย่างมั่นใจรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วย SWOT
การวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (5 Force)
การกำหนดตลาดลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน
การออกแบบสินค้า/บริการตอบสนองลูกค้า
การจัดแบ่งสินค้า/บริการด้วย BCG Matrix
การค้นหาพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)
Workshop : การประยุกต์ใช้โมเดลการตลาดกับเหตุการณ์จริง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วย SWOT
    3 การวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ 5 Forces
    4 การกำหนดตลาดลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน
    5 การออกแบบสินค้าบริการตอบสนองลูกค้า
    6 การจัดแบ่งสินค้าบริการด้วย BCG Matrix
    7 การค้นหาพื้นที่แห่งชัยชนะ Winning Zone
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โมเดลการตลาดการประยุกต์