คอร์สอบรมออนไลน์ การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต

(Problem Solving with Growth Mindset)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การเรียนรู้และเข้าใจภาพกว้างของปัญหาจะทำให้เราเกิดความเข้าใจ “สาเหตุ (Cause)” ที่ทำให้ผลลัพธ์ (Result) ไม่ได้ตามเป้าหมาย (Goal) ที่กำหนดไว้ หากสามารถสร้างกรอบความคิดแบบการเติบโต (Growth Mindset) ก็จะทำให้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น
- “ปัญหา (Problem)” คือช่องว่าง (Gap) ที่ทำให้ผลลัพธ์ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังรูป การสร้างกรอบความคิดแบบการเติบโต (Growth Mindset) โดยการเปลี่ยนจาก Fixed Mindset ทำให้เราให้ความสำคัญที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ Growth Mindset กับบทบาทต่างๆ ของตัวเองในการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
 ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
 การคิดเชิงวิพากษ์กับการแก้ปัญหา (Critical Thinking)
 การสร้างแนวทางแก้ไขเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking)
 กระบวนการคิดเชิงการออกแบบพิชิตปัญหา (Design Thinking)
 กระบวนการสร้างความคิดสู่ “นวัตกรรม (Innovation)” แก้ปัญหา
 Workshop : การพัฒนา Growth Mindset ในการแก้ปัญหา

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การสร้างกรอบความคิด Mindset ของการแก้ปัญหา
    3 ความแตกต่างของ Fixed Mindset V S Growth Mindset
    4 การคิดเชิงวิพากษ์กับการแก้ปัญหา Critical Thinking
    5 การสร้างแนวทางแก้ไขเชิงนวัตกรรม Solution Thinking
    6 กระบวนการคิดเชิงการออกแบบพิชิตปัญหา Design Thinking
    7 กระบวนการสร้างความคิดสู่ “นวัตกรรม Innovation” แก้ปัญหา
    8 การพัฒนา Growth Mindset ในการแก้ปัญหา
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดแบบเติบโตProblem Solving with Growth Mindsetกรอบความคิดแบบเติบโต

แสดงความคิดเห็น