คอร์สอบรมออนไลน์ การโค้ชผลการปฏิบัติงาน

(Performance Coaching)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การโค้ชผลการปฏิบัติงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      ผู้บริหารและผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ จะมีทีมที่มีทักษะในการทำงาน และมีแรงจูงใจในการพิชิดเป้าหมาย การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวัดและพัฒนาความมีประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรในองค์กร
      การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชโดยการมุ่งเน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน จะทำให้สามารถสร้างคุณภาพของผลงานผ่านบุคลากรได้อย่างเต็มที่ และจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเอง ทำให้ผู้จัดการไม่ต้องคอยออกคำสั่ง หรือแนะนำโดยตรง ซึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับจากบุคลากร เพราะบุคลากรย่อมมีวิธีการที่เป็นของตัวเอง และอยากใช้วิธีการของตัวเองมากกว่า โดยได้รับการดูแล และตรวจสอบติดตาม โดยผู้จัดการที่ไม่แทรกแซงงานพนักงาน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้จัดการมองเห็นหลักการของการเป็นโค้ชเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้ชัดเจนขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการโค้ชทีมงานตามผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองตาม Style ที่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performanc Coaching)
เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
Workshop : การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง
การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ไม่เป็นสาธารณะ
    3 รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
    4 นิยามความหมายของการโค้ชงาน
    5 ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
    6 เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน
    7 เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
    8 Workshop
    9 การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชผลการปฏิบัติงานPerformance