คอร์สอบรมออนไลน์ การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน

(Performance Feedback)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวคิด
  • ผลการปฏิบัติงานจากการที่เรามีเป้าหมายและทำให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย ถ้าหัวหน้างานใช้หลักการบริหารปฏิบัติงานก็จะช่วยทำให้ทีมงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
  • การบริหารผลการปฏิบัติงานเริ่มต้นด้วยการมีเป้าหมาย → แผนงาน → และให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการประเมินผล ด้วยหน่วยวัด เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ การทำงานและปรับแผนการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
  • การใช้การ feedback ที่ควรทำ , หลีกเลี่ยงการ Feedback ที่ไม่ควรทำ พร้อมการให้ Feedback ในระดับที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ จะช่วยให้พนักงานสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร
  • เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ใช้ในการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม
  • ได้ตัวอย่างรูปแบบการให้ Feedback ในสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้


เนื้อหาของหลักสูตร
  • ความหมายของ การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO)
  • ความหมายของ ดัชนีชี้วัดควาสำเร็จ (KPI)
  • การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
  • การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
  • ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
  • การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน
  workshop : การให้ข้อมูลป้อนกลับกับเหตุการณ์ต่างๆ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 ความหมายของ การบริหารโดยวัตถุประสงค์ MBO
    3 ความหมายของ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ KPI
    4 การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี Do
    5 การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ Dont
    6 ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
    7 การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Evaluation
    8 การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน On Job Feedback
    9 Workshop : การให้ข้อมูลป้อนกลับกับเหตุการณ์ต่างๆ
    10 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : FeedbackPerformanceข้อมูลป้อนกลับ