หลักสูตร การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Feedback)

หน้าแรก / VDO Online Course / การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล (Effective Feedback)

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีต้องให้ความสำคัญกับเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี เพราะเมื่อมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้รับฟังอาจเกิดความรู้สึกเชิงลบเกิดขึ้นเสมอๆ ทั้งๆ ที่ผู้ที่ตั้งใจ Feedback มีเจตนาที่ดีในการชี้แจง แนะนำ หรือสื่อสารสิ่งที่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ แต่ผลลัพธ์กลับเป็นตรงกันข้ามเพราะเทคนิคที่ใช้ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดีและสามารถนำไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
โอกาสของการให้ข้อมูลป้อนกลับในเหตุการณ์ต่างๆ
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
Workshop : การให้ข้อมูลป้อนกลับกับเหตุการณ์ต่างๆ
การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Feedback)

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 02:21 นาที
    2. โอกาสของการให้ข้อมูลป้อนกลับในเหตุการณ์ต่างๆ 07:02 นาที
    3. การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี 07:01 นาที
    4. การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ 06:58 นาที
    5. ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 05:59 นาที
    6. Workshop สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ 04:27 นาที
    7. การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 04:05 นาที
    8. การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน 05:02 นาที
    9. สรุปจบ 01:59 นาที