คอร์สอบรมออนไลน์ การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Feedback)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีต้องให้ความสำคัญกับเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี เพราะเมื่อมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้รับฟังอาจเกิดความรู้สึกเชิงลบเกิดขึ้นเสมอๆ ทั้งๆ ที่ผู้ที่ตั้งใจ Feedback มีเจตนาที่ดีในการชี้แจง แนะนำ หรือสื่อสารสิ่งที่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ แต่ผลลัพธ์กลับเป็นตรงกันข้ามเพราะเทคนิคที่ใช้ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดีและสามารถนำไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
โอกาสของการให้ข้อมูลป้อนกลับในเหตุการณ์ต่างๆ
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
Workshop : การให้ข้อมูลป้อนกลับกับเหตุการณ์ต่างๆ
การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Feedback)

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล
    2 โอกาสของการให้ข้อมูลป้อนกลับในเหตุการณ์ต่างๆ
    3 การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
    4 การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ
    5 ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
    6 Workshop สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ
    7 การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    8 การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน
    9 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลป้อนกลับFeedbackประสิทธิผล