คอร์สอบรมออนไลน์ กิจกรรม HRD as Coach

หน้าแรก / บริการ / Online Course / กิจกรรม HRD as Coach

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
    การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการดึงศักยภาพของบุคลากรให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการมีทัศนคติที่ดี มองเห็นคุณค่าในตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เกิดการตระหนักรู้ในการสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ด้วยตัวเอง
    HRD ในบทบาทโค้ช....สามารถจูงให้ให้บุคลากรสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) และมีความสุขในการทำงาน (Happiness) มีความผูกพันและรักในองค์กร (Engagement) ได้อย่างมีเหตุผลและเติบโตปฏิบัติด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี (To Be Good Coach Mindset) และสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของ HRD ในฐานะโค้ชได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างลงตัว เกิดความไว้วางใจจากบุคลากรในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการโค้ช (Coaching Skill) และฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงใน Class
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชที่เหมาะสมของตัวเอง เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
• ศาสตร์การพัฒนาตัวเอง V.S. ศาสตร์การโค้ช
• หลักการและบทบาทการเป็นโค้ชในองค์กร
• ทักษะการโค้ชและกระบวนการโค้ช
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
• บทบาทของ HRD ในฐานะโค้ชขององค์กร
• การสร้างเวทีการให้ความช่วยเหลือด้วยการโค้ช (Coaching Clinic) ภายในองค์กร


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมHRDCoach

แสดงความคิดเห็น