คอร์สอบรมออนไลน์ กิจกรรม HRD as Coach

หน้าแรก / บริการ / Online Course / กิจกรรม HRD as Coach

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการดึงศักยภาพของบุคลากรให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการมีทัศนคติที่ดี มองเห็นคุณค่าในตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เกิดการตระหนักรู้ในการสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ด้วยตัวเอง
    HRD ในบทบาทโค้ช....สามารถจูงให้ให้บุคลากรสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) และมีความสุขในการทำงาน (Happiness) มีความผูกพันและรักในองค์กร (Engagement) ได้อย่างมีเหตุผลและเติบโตปฏิบัติด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี (To Be Good Coach Mindset) และสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของ HRD ในฐานะโค้ชได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างลงตัว เกิดความไว้วางใจจากบุคลากรในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการโค้ช (Coaching Skill) และฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงใน Class
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชที่เหมาะสมของตัวเอง เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
• ศาสตร์การพัฒนาตัวเอง V.S. ศาสตร์การโค้ช
• หลักการและบทบาทการเป็นโค้ชในองค์กร
• ทักษะการโค้ชและกระบวนการโค้ช
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
• บทบาทของ HRD ในฐานะโค้ชขององค์กร
• การสร้างเวทีการให้ความช่วยเหลือด้วยการโค้ช (Coaching Clinic) ภายในองค์กร


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมHRDCoach