คอร์สอบรมออนไลน์ ครบเครื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร

(Train The Trainer)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ครบเครื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      การเป็นผู้สอนงานที่ดี (The Good Trainer) เป็นบทบาทที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็วมาก การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและกรอบความคิดที่ดี (Mindset) จึงเป็นบทบาทของหัวหน้างานในองค์กร เพราะสามารถนำองค์ความรู้เดิม (Tacit Knowledge) มาเปลี่ยนเป็นแนวการสอนแล้วถ่ายทอดให้บุคลากรต่อไปอย่างมีคุณค่า
      การพัฒนาวิทยากรภายใน (Internal Trainer) ให้สามารถสอนงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ จะช่วยทำให้วิทยากรภายในมีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์หลักสูตรต่างๆ ของตัวเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนได้จริงๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาทักษะในการวางแผนการสอนการเลือกใช้เทคนิค, สื่อ และเครื่องมือประกอบการสอนต่างๆ ตลอดจนสามารถติดตามประเมินผลการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีเทคนิคการสอนที่ใช้กระตุ้นความสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้สร้างหลักสูตรและเทคนิคการสอนของตัวเองใน Style ตัวเองด้วยความมั่นใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
กิจกรรมที่สามารถใช้ประกอบการฝึกอบรม
เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
    2 กิจกรรมที่สามารถใช้ประกอบการฝึกอบรม
    3 เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วิทยากรTrain The Trainerการสอน